Kosten specialistische GGZ

De behandeling van NYNKE wordt vergoed door je zorgverzekeraar, of de gemeente waar je bent ingeschreven als inwoner. Het kan zijn dat (een deel van) uw eigen risico wordt verrekend, tenzij je dat al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg. In sommige gevallen dient u een eigen bijdrage te betalen. De hoogte daarvan hangt af van je inkomen, leeftijd en gezinssituatie.

Contractering zorgverzekeraars 2024

NYNKE heeft voor 2024 met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Helaas is het niet gelukt voor 2024 om een overeenkomst te sluiten met ENO en Zorg & Zekerheid. Ben je verzekerd bij een van beide zorgverzekeraars dan kunnen we je niet inschrijven in onze praktijk.

Ben je verzekerd via het collectief AON dan behouden we ons het recht voor om je niet in te schrijven in onze praktijk omdat achter het collectief mogelijk zorgverzekeraars zijn aangesloten waar onze praktijk geen overeenkomst mee heeft kunnen sluiten.

Eigen risico

Het wettelijk (en minimum) eigen risico is in 2024 € 385 per jaar. Je zorgverzekeraar zal dit eigen risico met je verrekenen. Veel zorgverzekeraars bieden je de mogelijkheid om het eigen risico gespreid over het jaar te verrekenen, vraag ernaar bij je zorgverzekeraar.

Bijzonderheden

Enkele zorgverzekeraars stellen specifieke eisen aan de behandeling wat tot gevolg kan hebben dat we beperkte mogelijkheden hebben om je te behandelen of dat je zorgverzekeraar een deel van je behandeling niet vergoed. Check voorafgaand aan de behandeling altijd de voorwaarden van je polis bij je zorgverzekeraar en voorkom dat je een deel van onze zorgkosten zelf moet betalen. Er is sprake van bijzondere voorwaarden bij CZ en Menzis.

Het aantal cliënten dat is verzekerd bij Menzis en zich wil inschrijven bij onze praktijk is gelimiteerd. Dit komt omdat de praktijk een beperkt budget heeft gekregen van Menzis. Ben je verzekerd bij Menzis dan kan het voorkomen dat we je niet in kunnen schrijven wanneer we verwachten dat het budget van Menzis wordt overschreden.

Kosten kind en jeugd (tot 18 jaar)

De gemeentelijke wijk- en gebiedsteams kunnen je naar de onze gespecialiseerde jeugdzorg verwijzen. Jeugdzorg is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Andere verwijzers zijn: de Rechtbank en gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, voor ons is dat het Regiecentrum voor Bescherming en Veiligheid.

De behandeling en begeleiding van Kinderen en Jeugdigen in het kader van de specialistische jeugdhulp wordt vergoed als je bent ingeschreven in een van 18 Friese Gemeenten, je beschikt over een zorgtoewijzing van de gemeente waar je bent ingeschreven en je een verwijzing hebt van een instantie zoals bedoeld in de eerste alinea.

NYNKE heeft een overeenkomst gesloten met het Sociaal Domein Fryslan voor de komende vier jaren met een mogelijkheid om deze overeenkomst nogmaals met vier jaren te verlengen. De continuïteit van de behandeling en begeleiding is zo verzekerd. De kosten van je behandeling worden vergoed door je gemeente als er een zorgtoewijzing is afgegeven door je gemeente. Wij helpen je hierbij en vragen de zorgtoewijzing voor je aan en brengen onze kosten in rekening bij de gemeente waar je woonachtig bent en ingeschreven in bevolkingsregister in een Friese gemeente.

Betalingsvoorwaarden

Je bent als cliënt verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij je zorgverzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, ben jij als cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Het kennismakingsgesprek wordt eveneens in rekening gebracht, ook als je afziet van verdere behandeling.

Bij betalingsachterstand is je behandelaar bevoegd om verdere behandeling op te schorten totdat je als cliënt aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan.

No Show

Je kunt een eenmaal gemaakte afspraak zonder kosten afzeggen als je de afspraak tenminste 24 uren voorafgaand aan je afspraak afzegt. Het afzeggen van een afspraak doe je bij voorkeur per e mail, gebruik hiervoor het contactformulier op onze website. Je kunt je ook afmelden per e mail bij je behandelaar. Als je een afspraak afzegt korter dan 24 uren voorafgaand aan de afspraak of je komt niet opdagen voor een afspraak brengen wij kosten in rekening. Zeg je regelmatig afspraken af dan behouden we ons het recht voor om je behandeling voortijdig te beëindigen zodat we andere cliënten eerder kunnen helpen.

Bij niet tijdig afzeggen kunnen we in jouw plaats mogelijk geen nieuwe afspraak plannen met een andere cliënt. In dat geval is je behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid bij je in rekening te brengen. Dit betekent dat je als cliënt naast de kosten voor de behandelingen nog een aparte factuur krijgt. Deze factuur komt voor je eigen rekening en kan niet bij je zorgverzekeraar ingediend worden.

Voor de eerste afspraak (intakegesprek) bedraagt het no show tarief €110,-. Voor iedere vervolgafspraak geldt een no show tarief van €70,-. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.