Privacyverklaring

Privacyverklaring voor cliënten GGZ Noord 3 februari 2019, V1.1

1. Inleiding

Bij GGZ Noord hechten we veel waarde aan privacy. We vinden het belangrijk om de gegevens van onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van ons dagelijks werk.

Als je cliënt bij ons bent verwerken we persoonsgegevens van jou. Dit gebeurt ook als je meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, contactpersoon bent van een cliënt of onze website bezoekt. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, lees je in dit document.

In dit document wordt de term ‘behandelaar’ genoemd; hiermee bedoelen we alle personen die bij je zorg betrokken zijn.

2. Privacy voor cliënten

Zodra je bij GGZ Noord wordt ingeschreven als cliënt verwerken we je persoonsgegevens. Met verwerken bedoelen we dat we je gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen. Wanneer je zorg van ons ontvangt verwerken we je zorg- en medische gegevens in jouw zorgdossier.

2.1 Wat en waarom?

Je gegevens hebben we nodig om de nodige zorg zo goed mogelijk aan je te verlenen. Iedere behandelaar doet zijn of haar uiterste best om jou de beste zorg te geven. Ook je zorggegevens, zoals wat je aan je behandelaar vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het zorgplan, hebben we daarvoor nodig.

Behalve zorggegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals je naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om je te kunnen identificeren en ervoor te zorgen dat we je niet verwarren met een andere cliënt. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te verlenen. We bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de zorg of behandeling.

Alle behandelaren en medewerkers die direct bij jouw zorg zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en delen je gegevens niet met anderen. Vinden we het toch van belang om je gegevens met anderen te delen, dan bepaal je dat zelf en vragen we daarvoor je toestemming. Slechts in spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat we een ander besluit moeten nemen.

2.2 Wetenschappelijk onderzoek

In bepaalde gevallen gebruiken we gegevens voor onderzoek. Je wordt daarover altijd geïnformeerd. Voor deelname aan een onderzoek vragen we altijd je toestemming. Hiervoor gebruiken we een toestemmingsverklaring, die ontvang je van je behandelaar.

2.3 Je bezoekers

Als er voor je wordt gebeld naar ons telefoonnummer, verstrekken wij geen informatie over je, maar geven aan dat de beller met jouw of je contactpersoon contact op kan nemen. Ook aan bezoekers die aan de balie komen verstrekken wij alleen informatie over je als je daar toestemming voor heeft gegeven.

Vóórdat je in behandeling komt vragen wij je of je wel of geen toestemming geeft voor het verstrekken van deze informatie. Je toestemming geldt voor iedereen die bij ons aan de balie naar je vraagt. In het geval je geen toestemming geeft óf het is door de situatie nog niet gelukt om je toestemming te vragen dan verstrekken wij in verband met je privacy géén informatie.

2.4 Gegevens inzien

Je mag je persoonsgegevens en je volledige zorgdossier bij ons inzien. Dat kun je aan je behandelaar vragen en je verzoek mag niet geweigerd worden. Je behandelaar mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals bijvoorbeeld een familielid. De behandelaar hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.

Je mag een kopie vragen van je dossier, dit vraag je schriftelijk aan bij je behandelaar. Je kunt ook een brief sturen naar GGZ Noord. In de brief zet je je handtekening en je voegt een kopie toe van je identiteitsbewijs.

2.5 Gegevens wijzigen

je kunt je persoonlijke gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als je bent verhuisd en je adres bij ons niet meer klopt. Ook kunnen we een foutje hebben gemaakt in je geboortedatum of je naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat daarbij om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag je bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag je altijd je eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als je je feitelijke gegevens wilt wijzigen of iets wilt toevoegen aan het dossier, geef je dit aan bij je behandelaar. De behandelaar zorgt er ook voor dat je zienswijze of de second opinion aan je dossier wordt toegevoegd.

2.6 Gegevens vernietigen

Het is mogelijk om je dossier – conform wetgeving – te laten vernietigen. Dit geldt voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. Het verzoek om je dossier te laten vernietigen dien je schriftelijk in bij je behandelaar. In de brief zet je je handtekening en voeg je een kopie toe van je identiteitsbewijs.

In principe moet GGZ Noord gehoor geven aan je verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van je dossier. Dat geldt echter niet in alle gevallen. Als je behandelaar van mening is dat het overduidelijk in je eigen belang is je dossier of delen daarvan toch te bewaren kan hij tot de conclusie komen dat het dossier niet vernietigd mag worden. Je behandelaar is namelijk gebonden aan zijn zorgplicht. Je behandelaar kan dan samen met jou de vernietiging heroverwegen.

Je behandelaar mag vernietiging ook weigeren als hij op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Ook in het geval dat het voor iemand anders van groot belang is dat je dossier bewaard blijft kan je verzoek tot vernietiging worden geweigerd. De behandelaar moet aan je kunnen motiveren waarom hij of zij je dossier (of delen) daarvan niet wil vernietigen.

Bent je het daar niet mee eens en wil je toch dat het dossier wordt vernietigd? Vraag dan aan je behandelaar om extra uitleg en ga met hem of haar in gesprek gaan hierover. Ook kun je een klacht indienen. Meer informatie over onze klachtenprocedure kun je vinden op de pagina klachtenregeling.

3. Privacy voor contactpersonen en vertegenwoordigers

Als je geen cliënt bent van GGZ Noord kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van je verwerken. Dit gebeurt alleen als dit nodig is om contact met je op te nemen. We bewaren je gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Zonder jouw toestemming geven we je gegevens niet aan anderen. Bij ons is je dossier in vertrouwde en veilige handen.

4. Privacy voor bezoekers aan de website

Als je de website van GGZ Noord bezoekt verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van je. Bijvoorbeeld als je je gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier. Deze gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. We geven je gegevens niet aan anderen zonder dat jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

De website van GGZ Noord maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De analytische cookies (van Google) zijn zo ingesteld dat je IP-adres (een unieke digitale code) geanonimiseerd verzameld wordt. Dit betekent dat onze cookies geen persoonsgegevens verzamelen. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor je eigen gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. Onze contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

GGZ Noord
Zuiderplein 45
8911 AP Leeuwarden
Telefoon: 058 203 07 70, E-mail: info@nynke.frl