Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van GGZ Noord.

Verantwoordelijkheid raad van commissarissen

GGZ Noord omarmt de governance code zorg. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in GGZ Noord. De raad van commissarissen bestaat uit vier leden. Zij zijn geregistreerd als toezichthouder bij de Kamer van Koophandel.

Benoeming en samenstelling van de raad van toezicht

De raad van commissarissen is zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van commissarissen zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of ruggespraak, maar kijken wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke positie van GGZ Noord.

De raad van commissarissen neemt geen taken of functies van het externe overheidstoezicht over, maar kan wel kijken naar de aspecten waar externe toezichthouders op toezien. Het is vanzelfsprekend dat de bestuurder de raad van commissarissen informeert over bevindingen van het externe toezicht. 

De raad van commissarissen benoemd zelf zijn leden, daarom worden hoge eisen gesteld aan het verantwoordelijkheidsgevoel en de maatschappelijke sensitiviteit en inbedding van (de leden van) de raad zelf.