Missie

Het bereiken van welbevinden en optimaal functioneren op de levensgebieden die voor de cliënt belangrijk zijn staan centraal.

GGZ Noord is een centrum dat is gespecialiseerd in het bieden van behandeling in het domein van de specialistische GGZ in Noord Nederland. Het uitgangspunt hierbij is om continue te werken aan verbetering en vernieuwing gericht op het creëren van waarde samen met belanghebbenden. Wij nemen jouw speciale eigenschappen, omstandigheden en wensen als leidraad voor onze behandeling. Wij baseren ons daarbij op de richtlijnen die zijn opgesteld door onze beroepsgroep. Wij kiezen voor het concept van een netwerk organisatie. Dit betekent voor ons dat we open staan voor samenwerking met andere complementaire aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Voor mentale medische gezondheid!

Visie

Wij werken vanuit een persoonsgerichte aanpak waarbij we jouw vraag centraal stellen. We dagen je ook uit om deze vraag aan te scherpen en om de vraag achter de vraag te leren kennen. Dit is de basis voor een passend behandelaanbod. We behandelen mensen met psychische problemen die worstelen met uiteenlopende problemen door samen op zoek te gaan naar die zaken die jij graag zou willen veranderen. Na de intakefase besluiten we samen waar we ons op gaan richten en hoe de behandeling er uit gaat zien zodat we allebei scherp hebben waar we in het proces staan. We zullen op gezette tijden evalueren en desgewenst onze strategie bijstellen.

Toekomst

GGZ Noord, is onze organisatie, een voertuig dat onze missie en visie verwezenlijkt. Wij blijven gericht op onze omgeving, we weten wat er speelt en passen ons aan. Wij hebben een helder zicht op de behoeften en wensen van belanghebbenden. Het creëren van waarde vraagt om verbinding met verschillende belanghebbenden (medewerkers, cliënten, partners, bestuur en financiers en de maatschappelijke omgeving en het vinden van een evenwicht in hun belangen. Er wordt gestuurd op resultaten en op de inspanningen die nodig zijn om dit te bereiken. Het vinden van een balans tussen resultaten op korte en op lange termijn staat hierbij centraal. GGZ Noord is in feite een samenhangend geheel van samenwerkingsverbanden om een gemeenschappelijk doel te bereiken dat mensen niet of minder efficiënt als individu kunnen bereiken.

GGZ Noord zal naast het realiseren van gestelde doelen voortdurend verbeteren en vernieuwen om van waarde te blijven en te verbinden met behoeften van belanghebbenden. De waarde krijgt mede vorm door effectiviteit, efficiency.

Ambitie

Onze ambitie is om te bereiken dat je je goed voelt en optimaal functioneert op de levensgebieden die voor de jou belangrijk zijn. Onze behandelaren bieden niet alleen behandeling om je gestelde doelen te realiseren maar zorgen ook persoonlijke contact en leveren warme zorg, we zijn er voor je, ook na vijf uur en in het weekend. Je kunt ons bereiken met een speciale app. Die krijg je van ons zodra de behandeling is gestart. We blijven met je in contact, zijn dichtbij als jij dat wilt.

We werken samen met anderen om je persoonlijke doelen te bereiken. De samenwerking met anderen hebben we vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Kernwaarden

Dit zijn onze kernwaarden:

  • Bevlogen is de mate van bezieling die we als professionals ervaren in het werk. Bevlogen professionals krijgen energie van hun werk, zijn trots op het werk dat ze doen en ervaren hun werk als zinvol;
  • Betrokken is de mate waarin onze professionals zich verbonden voelen met GGZ Noord. Zij vinden zichzelf bij de organisatie passen, staan achter de doelstellingen van GGZ Noord en vinden het leuk om bij ons te blijven werken;
  • Betrouwbaar is de mate waarin onze professionals door middel van het maken van geschikte en haalbare afspraken en het nakomen van deze afspraken of tijdig signaleren, ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.

Wij zijn een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende GGZ instelling.