Autisme Spectrum Stoornis

Autisme is een ontwikkelingsstoornis, een verzamelnaam voor gedrag dat duidt op problemen op het gebied van sociale interactie en de aanwezigheid van beperkt, repetitief gedrag. Autisme komt voor in alle lagen van de bevolking, in alle culturen, bij alle intelligentieniveaus en op alle leeftijden.

Bij jongvolwassenen (vanaf 18 jaar) zijn de eerste signalen moeite met plannen van huiswerk of opdrachten, heftige reacties op lichamelijke veranderingen tijdens de pubertijd. Bij volwassenen (31-60 jaar) is een belangrijk signaal moeite hebben met samenwerken en omgaan met werkstress. Ouderen tot slot (vanaf 61 jaar) hebben veel moeite met aanpassing aan een nieuwe situatie.

Vormen van Autisme Spectrum Stoornis

Ervaringsdeskundigen onderstrepen dat de definitie van wat ‘autisme’ voor iemand persoonlijk is, sterk verschilt tussen personen. Zij zijn het er ook over eens dat autisme niet eendimensionaal beschreven moet worden (bijvoorbeeld alleen vanuit het gedrag) maar begrepen dient te worden als een complex samenspel tussen drie lagen:

  • De biologische laag: datgene wat er in het lichaam aan de hand is op moleculair- of celniveau. Hieronder vallen bijvoorbeeld zintuiglijke prikkelverwerking, motorische ontwikkeling en fysieke gezondheid.
  • De psychologische laag (cognities, emoties, gedrag). Hieronder vallen bijvoorbeeld aanwezige psychopathologie en niveau van sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.
  • De sociale laag (nabije omgeving en de bredere maatschappij). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kwetsbaarheden en beschermende factoren in het gezin en in de school-, werk- en woonomgeving, maar ook om beeldvorming over autisme in de maatschappij (stereotiepe beelden zoals ‘Rainman’ of ‘Briljante ICT-er’).

Behandeling voor Autisme

Met behulp van diagnostiek wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. We kijken naar gedragskenmerken van autisme, bijkomende problemen, intelligentie, persoonlijkheidsontwikkeling, functioneren gezinssysteem praktisch functioneren en zingeving.

In de behandeling richten we ons op preventie, hierbij ligt de focus op het leren herkennen van kritieke momenten waarop een probleem ontstaat. Het signaleren en aanpakken van overvraging en stress, het signaleren en aanpakken van depressie en angst zijn hier voorbeelden van.

De behandeling bestaat uit een aantal interventies. NYNKE zet vooral in op het versterken van de eigen regie.

  • Psycho-educatie
  • eHealth Online (geïntegreerd in het behandelplan als geheel).
  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR.