Wachten bij Nynke | GGZ-Noord

Te lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Een veel besproken onderwerp. Persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld Charlotte Bouwman zorgden dat het thema veel media-aandacht kreeg. Alle inwoners van Nederland hebben recht op goede en tijdige zorg. Dat geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg. Wat is nu tijdige zorg, hoe zit het met onze wachttijden, hoe komen we er van af en wat doet NYNKE om de wachttijden te beperken?

Om te bepalen wat tijdige zorg is heeft de overheid treeknormen opgesteld. Dat zijn streefnormen die beschrijven wat de maximale wachttijd mag zijn. De maximale tijd dat je moet wachten vanaf het moment dat je bij de hulpverlening aanklopt is 10 weken tot een eerste gesprek bij een hulpverlener. De tijd dat je vervolgens moet wachten tot de start van de behandeling mag maximaal 4 weken zijn. Het is de bedoeling dat zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid zich inspannen om deze normen waar te maken. De actuele wachttijden bij NYNKE kun je hier vinden. Het kan zijn dat je langer moet wachten dan je wilt. Dat is erg vervelend, vooral als het niet goed met je gaat.

De (te) lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn een hardnekkig probleem. Hoe lossen we dit probleem op? In de eerste plaats vraagt deze oplossing om een fundamenteel andere kijk op zorg. We moeten namelijk vaststellen dat de huidige wijze niet vol te houden is, omdat de zorgkosten simpelweg te hoog worden. De overheid probeert samen met een groot aantal partijen in de zorg in het Integraal Zorg Akkoord een antwoord te formuleren door in te zetten op preventie, leefstijl en intensievere samenwerking met het sociaal domein. Ondanks het nationale en structurele karakter van het wachttijdprobleem probeert NYNKE een steentje bij te dragen aan het verkorten van de wachttijd.

Ten eerste zetten we ons in om meer groepsbehandelingen op te zetten. Groepsbehandelingen zijn behandelingen waarbinnen verschillende cliënten in een groep samen in behandeling gaan. Ervaring leert dat het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar vaak veel oplevert. Als je interesse hebt, of meer wilt weten over groepsbehandelingen vraag dat dan aan je behandelaar.

Ten tweede proberen we onze behandelingen zo kort mogelijk te houden. Dat klinkt misschien gek, maar hulpverleners zijn soms geneigd om een behandeling te lang te laten doorgaan. Soms zijn de klachten flink afgenomen en wordt het tijd voor een cliënt om weer op eigen benen te gaan staan. Dit voorkomt bovendien dat iemand zich te lang afhankelijk gaat voelen van zijn hulpverlener.

Ten derde proberen we aan de hand van EHealth de wachtperiode soepeler te laten verlopen. We geven jou nog vóór de intake toegang tot een online omgeving waarin je je kan voorbereiden op de behandeling. Je kunt hier bijvoorbeeld werken met een module zelfcompassie of aan het leren aangeven van grenzen. Je krijgt toegang tot deze module, zodra je bij ons ingeschreven staat.

Wij van NYNKE trekken het ons aan dat de wachttijd ook bij ons is opgelopen. We beseffen ons dat wij dit probleem zelf niet kunnen oplossen, omdat het een maatschappelijk probleem betreft. Om het probleem structureel op te lossen moet dezelfde samenleving het aandurven fundamentele keuzen te maken over de inrichting van het zorgstelsel. Desalniettemin denken we vaak aan onze ‘wachtenden’ en doen we ons uiterste best om zoveel mogelijk goede zorg te verlenen. Moet jij te lang wachten op een eerste gesprek? Bel dan de afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar of je huisarts. Zij kunnen je mogelijk helpen om geschikte en tijdige zorg te vinden.

Sta je op dit moment op onze wachtlijst? Misschien kunnen onze Wachtverzachters je dan helpen.

Geschreven door:  Jochem Noordberger en Olaf van der Heide